ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมศรี งามกมลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกชพร พุทธชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางคณิตฐา บุญพูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกรรณิการ์ เมืองมูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางปวีณา เส็งสูนย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายทฤษศวรรษ วรฉัตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกนกวรรณ ชินธุวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเปรมหทัย ธรรมเกษร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศณี เกตุดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกวรรณ สะแกทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนีรนุช สิทธิสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเต็มศิริ พรมชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุริยา การ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปัทมา แปลงโสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภภัสสร เทียมขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางขวัญฤดี จรรยากรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภิญญดา เลียบใย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวันมงคล ทิวงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาสิริ สำเภาพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนาตยา มณีวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนาวดี ธรรมมุทิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศศิธร ยินดีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ