คณะผู้บริหาร

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมศรี งามกมลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกชพร พุทธชาติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล